โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ

CAPACITY 80 CMD

การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ เป็นการสร้างแบบ TURN KEY

คือ ทั้งออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้างบ่อคอนกรีต จัดหาและ ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  เดินระบบท่อ PVC และระบบไฟฟ้า