โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำ(บ้านโล่งแจ้ง ประเทศลาว)

WATER TREATMENT SYSTEM 10 CMH  

OPERTION UNIT : FILTRATION

 

ระบบบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 

โดยนำน้ำบาดาลมาผ่านกระบวนการกรอง เติมคลอรีน และนำไปเก็บเพื่อแจกจ่ายต่อไป

ในตอนแรก ออกแบบเป็นระบบ manual แต่ลูกค้าต้องการความสะดวกในการใช้งาน

จึงเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติแทน